2010-07-08

O goberno da o golpe definitivo as caixas de aforro.

O goberno do PSOE, co apoio do PP, ten decidido facer desaparecer os últimos aspectos que conferían as caixas de aforro certos aspectos de banca púbica.

A axencia Europa Press informa que o presidente do Goberno, José Luís Rodríguez Zapatero, anunciou hoxe que a nova Lei de Órganos Reitores de Caixas de Aforros (LORCA) permitirá a estas entidades emitir cotas participativas con dereitos políticos, similares ás accións das sociedades anónimas, por un importe non superior ao 50% do seu patrimonio e non pederán ter a cargos electos nos seus órganos directivos.

Zapatero sinalou que o Consello de Ministros aprobará mañá o Decreto-Lei para articular esta reforma, que definiu como "fundamental, urxente e necesaria", e como "a máis importante do sistema bancario español da historia".

Así mesmo, nunha comparecencia tras reunirse co comité executivo da CECA, precisou que nos órganos de goberno das caixas non poderá haber cargos electos, e expresou o seu desexo de que a reforma, "froito en gran medida do proceso de diálogo co PP", consiga un amplo apoio parlamentario e das comunidades autónomas.

Diante da
perspectiva que se aveciña, urxe mais que nunca que a sociedade galega reaxa coa creación de entidades novas que resposten a intereses verdadeiramente galegos. Nos reafirmámonos na nosa intención e tomamos novo pulo para levar a cabo o noso obxetivo acollendonos a fórmula da cooperativa de crédito.

Actualización do venres 9 de xullo de 2010.
Referencia do Consello de Ministros:
MODIFICADO O RÉXIME XURÍDICO DAS CAIXAS DE AFORRO PARA FACILITAR O SEU FINANCIAMENTO E PROFESIONALIZAR A SÚA XESTIÓN

* As caixas poderán emitir cotas participativas con dereitos políticos ata un máximo do 50 por 100 da entidade.
* Suprímese a presenza de altos cargos e cargos electos nos órganos de goberno.

O Consello de Ministros aprobou un Real Decreto Lei polo que se modifica o réxime xurídico das Caixas de Aforro, para mellorar o seu goberno corporativo e a calidade dos seus recursos propios no actual contexto financeiro.

Esta reforma, que preserva a función social e os intereses xerais das caixas e da súa obra fundacional, leva a cabo mediante a modificación de sendas leis: a Lei de coeficientes de investimento, recursos propios e obrigacións de información dos intermediarios financeiros, do 25 de maio de 1985 e a Lei de regulación das normas básicas sobre Órganos Reitores das Caixas de Aforro, do 2 de agosto de 1985.

A modificación do marco xurídico das Caixas de Aforro, que o Presidente do Goberno presentou ante o Congreso o pasado 2 de decembro no marco da Estratexia de Economía Sostible, vén apoiada polo compromiso alcanzado entre o Presidente do Goberno e o Presidente do Partido Popular para fortalecer o sector financeiro español e facilitar o fluxo de crédito cara á economía produtiva, mediante a actuación en dous ámbitos fundamentais:

* A capitalización das Caixas, facilitando o seu acceso a recursos de máxima categoría nas mesmas condicións que outras entidades de crédito.
* A profesionalización da xestión e dos órganos de goberno das Caixas de Aforro.

Réxime de cotas participativas

A modificación do réxime xurídico das Caixas de Aforro persegue un obxectivo fundamental no referente ás cotas participativas: transformar estas en ferramentas eficaces para a capitalización destas entidades, facilitando o acceso das Caixas a capital privado. Para iso requírese, dun lado, facelas atractivas a potenciais investidores e, doutro, garantir o cumprimento dos requisitos para a súa consideración como capital da máxima calidade regulatoria. As principais novidades son:

* Incorporación de dereitos políticos dos cota-partícipes no goberno da Caixa proporcional á porcentaxe da súa participación no patrimonio (similares ás accións nas sociedades anónimas).
* Liberalización do seu réxime, suprimindo os límites hoxe vixentes á tenencia de cotas por un único cota-partícipe e á súa retribución. Mantense un límite do 50 por 100 á emisión de cotas e establécense os principios de liberdade de emisión e retribución das cotas

Goberno corporativo das Caixas

Os órganos de goberno das Caixas serán a Asemblea Xeral, o Consello de Administración e a Comisión de Control. Adicionalmente, créanse dúas novas figuras, a Comisión de Obra Social e a de Nomeamentos e Retribucións.

A modificación máis destacada neste terreo afecta á representación das Administracións públicas e entidades e corporacións de dereito público en devanditos órganos de goberno das Caixas, que a partir de agora non poderá superar no seu conxunto o 40% do total dos dereitos de voto, fronte ao 50 por 100 vixente ata agora. Outros cambios que afectan ao goberno corporativo resúmense a continuación:

* Incompatibilidade dos cargos políticos electos e dos altos cargos para ser membros dos órganos de goberno.
* Reforzo dos requisitos de profesionalidade e experiencia para formar parte dos órganos de goberno, pois polo menos a metade dos membros do Consello de Administración deberán reunir especial cualificación.
* Extensión da obrigación de informe anual de goberno corporativo a todas as Caixas de Aforro.
* Establécense maiorías reforzadas nos órganos de goberno para as decisións fundamentais da Caixa: necesidade de maiorías de dous terzos para aprobar cambios na natureza xurídica da entidade.

Novos modelos de exercicio da actividade

O Real Decreto Lei introduce novos modelos de exercicio da actividade por parte das entidades. Calquera entidade poderá optar por:

a)Manter a súa condición de Caixa de Aforro, como ata agora, co novo réxime de cotas participativas e adaptando os seus estatutos ás modificacións no goberno corporativo.

b)Integrarse nun Sistema Institucional de Protección (SIP).

c)Ceder todo o seu negocio financeiro a un banco mantendo a súa condición de Caixa. A obra social e a carteira industrial permanecen na Caixa.

d)Transformarse en fundación cedendo todo o seu negocio como entidade de crédito a un banco no que participa.

Mellora do réxime de integración nun Sistema Institucional de Protección (SIP)

* Por unha banda, regúlase de xeito específico o SIP conformado por Caixas de aforro. A súa entidade central terá a natureza de sociedade anónima e estará participada polas Caixas integrantes en polo menos un 50 por 100.
* Se ese límite incúmprese, as Caixas integrantes do SIP deberán transformarse en fundacións con cesión da súa actividade financeira á unidade central do SIP. Neste caso poderá haber tantas fundacións como integrantes do SIP e un único banco.
* Doutra banda, refórzase a permanencia e estabilidade das entidades no sistema mediante a capacidade do Banco de España de avaliar, con carácter previo ao abandono dunha entidade, a viabilidade da operación.

Fortalecemento da solvencia

Con dous obxectivos:

a) Posibilitar a adaptación aos criterios de solvencia, liquidez e apalancamiento de acordo coas futuras esixencias de Basilea III.

b) O Banco de España aplicará estas novas esixencias ponderando adecuadamente as posibilidades de acceso a "core capital" de cada entidade segundo o seu modelo de negocio.