2011-01-29

É de verdade preciso recapitalizar NCG?...

Dempois de todo o dito estes días a conta da rolda de prensa de Elena Salgado e a súa afirmación de que vai esixir ampliar o capital básico das caixas ate, primeiro ao 8, logo ate un 10% dos seus activos, denantes de setembro e baixo ameaza de intervención e posterior privatización, ameaza dirixida directamente contra Novacaixagalicia, non me resisto a reprodocir un artigo publicado polo director de Cotizalia, Alberto Artero:

Saben que? O capital da banca importa un comino

Saiban unha cousa: a banca é insolvente. Toda a banca é insolvente. É consustancial ao seu negocio que o sexa. Pedir prestado a curto e financiar a longo é o eixo central da súa actividade, a vía como gañou tradicionalmente diñeiro. Se unha parte significativa da clientela dunha entidade retirase simultaneamente os seus fondos, o banco afectado tería, case con toda seguridade, que suspender as súas operacións. É verdade, estou falando de insolvencia como falta de liquidez. Pero é que a banca é tamén insolvente en termos de recursos propios. Un 10% de capital, como o que se rumorea que se implantará en España para as caixas a final deste exercicio, e que estas institucións consideran como unha porcentaxe disparatada, supón que un 90% do balance está sustentado por diñeiro achegado por terceiros. De verdade? Non. Posto que, para a comparativa, os activos compútanse ponderados polo seu risco, hai partidas que simplemente desaparecen neste cálculo por considerarse seguros, como a débeda soberana española (¡!). Ao final, ese 10% pode quedar facilmente por baixo do 5% sobre activos totais. Xa é outra cousa, non cren? Calquera outra compañía en calquera outra industria (salvo aquelas que o financiamento está vinculada a fluxo de caixa recorrente) consideraríase crebada con tal desequilibrio.

A tradicional lexitimación e común aceptación desta estreita marxe de manobra do negocio bancario prodúcese baixo unha premisa que era válida na súa orixe: ao ser a banca o axente económico encargado de pór en contacto aforro e investimento, a súa tarefa principal non é outra que intermediar diñeiro, operativa suxeita, por definición, a un risco limitado. Unha concepción que se mantivo no tempo a pesar da acumulación dunha serie de factores que deslexitiman a súa consistencia como:

1. o descuadre entre depósitos e créditos e a actuación cada vez máis xeralizada de bancos e caixas como orixinadores e propietarios, non como simples instrumentos de posta en contacto entre depositantes e prestatarios, co seu correspondente compoñente adicional de incerteza.

2. a aceptación colectiva das "virtudes" do apalancamiento, (veces en que o equity está comprendido no activo do balance), pois permite incrementar artificialmente o ROE ou Return on Equity, (falaz medida de rendibilidade cando se distorsiona o denominador, á vez que se diminúe o WACC ou Custo Medio Ponderado de Capital, facendo a comparativa entre ambos moi vantaxosa. Tentación irresistible.

3. a constatación empírica de que determinados eventos posibles pero pouco probables poden converter posicións tradicionalmente seguras en buracos negros da noite para a mañá, o que pode invalidar atribucións de risco baseadas en estándares históricos. Son os chamados cisnes negros de Nassim Thaleb.

Non é difícil concluír tras a enumeración anterior que, defender a solvencia da banca con base en que conserva un patrimonio neto, capital máis reservas, do 5% ó 10% do seu activo bruto ou ponderado, non deixa de ser o que en terminología anglosaxoa coñécese como un ?wishful thinking?, un desexo de difícil materialización. De feito, e sobre este particular, caeu como unha bomba no sistema financeiro inglés un estudo publicado polo Banco de Inglaterra ao que chego a través do FT Alphaville (a parte mollar a partir da páxina 27, apartado 4).

Nel, os seus autores chegan á conclusión de que o nivel óptimo de recursos propios da banca para cubrir CALQUERA continxencia (tras vincular econométricamente perda de valor dos activos con caídas do PIB asociadas a crises financeiras) sitúase, agárrense á cadeira, no 50% dos RWAs ou Risk Weighted Assets-Activos Ponderados por Risco. Un nivel que se correspondería co 17% sobre os Activos Totais, isto é: cun apalancamiento de 6 (100/17). Se se quitan os eventos máis extremos, devandita porcentaxe cae ata o 19% dos RWAs, é dicir, practicamente o dobre do que se pide en España a día de hoxe ás caixas. Vaia, vaia.

Cando un le isto, dáse conta de que o debate ao redor do capital das institucións financeiras, tanto en España como nos foros internacionais, é discusión estéril. En realidade importa un comino se o seu tamaño fíxase nun 5%, un 7% ou un 10% do balance. Dá igual. Ninguén está disposto de verdade a coller este touro polos cornos. A Historia demostrou que:

1. recurrentemente próbase que o capital é insuficiente cando sobrevén unha crise;
2. recurrentemente caen institucións financeiras a consecuencia da súa falta;
3. recurrentemente incórrese por parte das autoridades no risco moral, socialización de perdas, baixo a escusa de evitar males maiores;
4. recurrentemente faise acto de contrición e grítase aos catro ventos "never more";
5. recurrentemente hai "more" porque nin se actúa sobre o desequilibrio do balance, nin se volve aos básicos do negocio, nin prima a prudencia sobre a compracencia.

Nesas estamos. Acabará esta dolorosa conxuntura e sentaremos as bases, por defecto, falta de control ou innovación dolosa, para a seguinte, máis tráxica aínda. Xa o saben. Agora poden seguir coa guerra de cifras, MAFO e Salgado os primeiros. Por exercitar o cerebro que non quede. Bo fin de semana.

2011-01-24

A voltas coa banca con criterios islamitas


Como xa fixemos en maio de 2010 reproducindo un artigo de Ignacio de la Torre, voltamos a reproducir outro interesante artigo, nista oportunidade da autoría de Isidro Esnaola e publicado no gara, que incide sobre o tema.


O SISTEMA FINANCEIRO NO MUNDO Banca islámica: outra forma de facer finanzas
En agosto do 2007 comezou a crise financeira cuxas consecuencias aínda hoxe padecemos. Os políticos falan de reformar o sistema financeiro pero non queren tocar os seus fundamentos explotadores. Pero se poden atopar outros modelos de finanzas no mundo, como a banca islámica.

As finanzas dominan a economía e parece que o modelo occidental é o único posible. A crise económica e financeira actual avivou o interese por coñecer outras formas de desenvolver o sistema financeiro, outros modelos máis seguros e éticos. Entre esas experiencias destaca a banca islámica, á que prestou atención ata o Vaticano, que en novembro do 2008 organizou un encontro católico-musulmán e en cuxo comunicado final pedíase aos «crentes» que desenvolvesen un «sistema financeiro ético».

A banca islámica segue os preceptos do Corán, que se poden resumir fundamentalmente en dous. O primeiro é a prohibición de investir en actividades «impuras», talles como a produción de armas, a pornografía, o tabaco, o alcol, o xogo e a industria porcina. En Indonesia, por exemplo, a banca islámica non inviste en hoteis porque non pode garantir o que ocorra no seu interior. Con todo, hai moitas actividades nas que si poden investir. No índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones, inflúen 5.200 empresas. Ao redor de 1.400 destas empresas considéranse aceptables para un investidor islámico e con elas crearon o seu propio índice, o Dow Jones Islamic Markets (DJIB).

A segunda e máis importante regra á hora de organizar a actividade financeira é a prohibición da usura (riba). Outras relixións tamén o fan. No Antigo Testamento pódense atopar varias pasaxes nos que se censura a usura, pero con todo foron interpretados de distinto xeito polas diferentes relixións. O Exodo di: «Se prestas diñeiro a un membro do meu pobo, ao pobre que vive ao teu lado, non che comportases con el como un usurero, non lle esixirás interese» (22:25). Para os xudeus está prohibición refírese aos propios xudeus para cos seus irmáns, o que non lles impide que poidan cobrar intereses a persoas doutras relixións ou pobos; por iso é polo que a usura sexa desde a antigüidade unha actividade á que se dedicaron e da que lles vén a fama que teñen na actualidade. A interpretación dos calvinistas e outros grupos protestantes é similar; a usura está prohibida dependendo de quen sexa o próximo. Para a Igrexa católica, usura significa o cobro de intereses abusivos, non o cobro de intereses en xeral.

O Corán di que «Alá autorizou o comercio e prohibido a usura» (2:275). E tamén: «¡E renunciade aos proveitos pendentes da usura, se é que sodes crentes!» (2:278). Os musulmáns interpretan de xeito tallante a prohibición, como a imposibilidade de cobrar calquera tipo de intereses ou de obter calquera tipo de beneficio. É máis, o Corán especifica: «Se contraedes unha débeda por un prazo determinado, póñédeo por escrito» (2:282). A interpretación que fan deste precepto é que calquera transacción debe estar libre de incerteza, ambigüidade ou especulación. Non soamente rexeitan os intereses, senón tamén calquera cambio nas condicións que poida producir ganancia a algún dos partícipes en detrimento de os demais.

Nesta base, as operacións da banca islámica son diferentes a aquelas ás que estamos afeitos. Nas operacións de pasivo, por exemplo os depósitos de diñeiro, o banco non paga ningún tipo de interese. Xeralmente adoitan dar a cambio algún tipo de agasallo (hibah) aos clientes. En canto ás operacións de activo, ou sexa, aos investimentos que realiza o banco, hai unha rica casuística. Velaquí algúns exemplos que poden servir para facerse unha idea do funcionamento:

No caso dos créditos ao consumo, isto é, se alguén quere comprar un ben (un televisor ou un coche por exemplo), o banco cómprao e dállo ao cliente por un prezo algo máis alto, que este paga nun período de tempo previamente acordado (murabaha). O banco gaña certo diñeiro, o sobreprezo que cobra ao cliente polo ben en cuestión, de acordo cun contrato no que se especifica o monto a pagar e os prazos, tratando así de eliminar calquera incerteza que poida beneficiar a calquera deles. Esta cantidade extra que se paga non esta suxeita ás condicións cambiantes do mercado e, polo tanto, é lícita.

En canto aos créditos hipotecarios, para a compra dunha vivenda por exemplo, o banco e o comprador crean unha sociedade conxunta na que o banco compra a casa e arréndaa ao cliente, que a vai pagando a prazos -un aluguer- segundo un prezo estipulado ao principio (musharaka). Con cada pago, a proporción do cliente aumenta e a do banco vai diminuíndo, ata que ao terminar os prazos o cliente queda coa casa. Se por algunha razón o comprador da vivenda non pode seguir pagándoa, a casa véndese ou se poxa, e se se obtén algún beneficio repártese entre o banco e o comprador na proporción existente nese momento.

Da mesma xeito, se do que se trata é de crear unha nova empresa, créase unha sociedade na que o banco pon o diñeiro e o outro ou outros socios o traballo e a xestión (mudaraba). Deste xeito, o banco participa dos beneficios ou perdas da empresa. Os socios poden comprar ao banco o seu parte de acordo co prezo e as condicións que se estableceron ao principio do proceso. Os bancos islámicos implícanse directamente nas empresas que financian. Ademais, os socios participantes non teñen necesariamente que ter bens que avalen o seu proxecto. Unha boa idea pode ser suficiente para que o banco involúcrese no proxecto.

Algunhas leccións

Este sistema bancario non crea diñeiro co crédito, como no noso sistema bancario. En teoría é un sistema de reserva total, é dicir, os investimentos realízanse co capital que o banco posúe, e polo tanto é máis seguro e estable. Na práctica, os subornos e a corrupción levaron a algún banco á quebra. Para evitar abusos creouse un órgano para a supervisión da banca islámica: Auditing & Accounting Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) que certifica que os bancos cumpren as normas establecidas.

A banca islámica resolveu de xeito orixinal a prohibición da usura (riba) participando co cliente dos riscos ou beneficios das operacións financeiras, algo impensable nos bancos occidentais, onde todo o risco é asumido polo cliente, e ademais, se este é incapaz de pagar as débedas, o banco queda cos seus bens. Unhas condicións draconianas, pero socialmente asumidas.

Este modo de expor as finanzas ten outros aspectos económicos importantes. A banca islámica mira máis cal é o tipo de investimento que se lle expón que quen o propón, xa que a final de contas emprende unha empresa colectiva e non vai pedir a ese cliente ningún tipo de garantía. Ademais, está máis involucrada na actividade produtiva ao estar prohibidas as operacións financeiras, digamos, «puras». Os bancos gañan diñeiro pero tamén crean riqueza social. A banca islámica é máis equitativa e responsable, posto que se involucra na xestión e no éxito dos negocios que promove.

A banca islámica non só se expande nos países musulmáns. Cada vez máis bancos occidentais contan con seccións e ofertas que cumpren cos requisitos islámicos. Un dos primeiros foi Citigroup, que creou en 1996 unha sucursal musulmá: Citi Islamic Investment Bank, en Bahrein. A continuación o BNP francés, USB AG suízo e os ingleses Barclays e HSBC organizaron os seus propios fondos de investimento acordes cos preceptos do Islam.

Ao final, a pregunta que rolda na nosa cabeza é: Non haberá xeito de pór coto á cobiza humana sen intervención divina?

Opinións enfrontadas sobre a banca islámica

As escolas islámicas fixeron un esforzo de interpretación (ijtihad) para harmonizar a sharia cos costumes locais (urf), a necesidade (daruda) e o ben común (malaha). A extensión do Islam e os diferentes costumes locais dificultaron este traballo, pero, doutra banda, as renda do petroleo e o ascenso dos «tigres asiáticos» obrigoulles a chegar a unha interpretación pragmática.

A pesar diso, entre os propios musulmáns hai quen pensa que a banca islámica como tal é un engano, e que Islam e banca son conceptos incompatibles. Esta polémica reflíctese na situación da banca nos diferentes países: mentres en Omán ou Kuwait este tipo de bancos están prohibidos ou case, en Marrocos empezan a desenvolverse agora, e noutros países como Indonesia ou Malaisia teñen un peso importante.

En Bangladesh o Grameen Bank, o banco dos microcréditos, cobra intereses, aínda que foi creado por musulmáns. O seu fundador e premio Nobel da Paz, Mahammad Yunus, considera que é islámico porque non esixe garantías e os intereses son pequenos.

Isidro ESNAOLA

2011-01-21

Un artigo de Pena Beiroa

Reproducimos hoxe un moi interesante artigo do economista José Antonio Pena Beiroa publicado en Xornal.
Tras 160 anos de historia, foi en 2003 cando as caixas de aforro superaron á banca en investimento crediticio, o que xa lograran cos depósitos dez anos antes. Un trauma para os bancos, pois se demostraba o exitoso modelo de negocio que representaban as caixas, máis próximas aos clientes e os seus territorios.

Pero o éxito conseguido pronto voltouse na súa contra. Por unha banda, uns directivos endiosados que se creron os donos das entidades, cunhas estratexias de crecemento que as afastaba dos seus mercados de orixe, asumindo unha excesiva concentración de riscos en ­sectores que resultaron problemáticos e xogando á banca de investimento, afastándose do modelo de negocio tradicional. Daqueles pos viñeron estes lodos...


Doutra banda, unha banca co liderado perdido e desexando recuperar a súa primacía. Para iso, tras un intenso labor explotando o seu ascendiente sobre este Goberno e coa complicidade do supervisor que non supervisou, lograría o que no mercado foi incapaz de conseguir, que un banco compre non só unha caixa, senón a todas. O que son as cousas, a profunda recesión causada por un proceso especulativo sen parangón liderado pola banca, terminará, polo menos no mercado español, coa súa principal competencia.


Se xa nos resultados dos stress test coñecidos en xullo pasado as caixas de aforros mostraron ser as máis débiles, nos próximos, ao endurecerse os seus requisitos, varias máis acabarán suspendendo as probas e converteranse no argumento servido en bandexa para xustificar a maior privatización acometida por goberno algúns na historia, a das caixas de aforros. Un timo multimillonario ao conxunto da sociedade que fará palidecer ao labor por Bernard Madoff e que nos venderán como necesario e recomendado polos mercados.


Na Galicia, unha vez máis, quedarémonos fóra de xogo. É presumible que neste proceso, pilotado desde Madrid, seguramente xa estea pactada a continuidade da Caixa e da entidade resultante da fusión das tres vascas. Os galegos, como case sempre, non pintaremos nada e porannos á altura de cántabros, murcianos ou estremeños, a pesar de achegar cuantiosos depósitos e un investimento crediticio menos contaminada pola burbulla inmobiliaria que outros territorios. Unha nova Fenosa adivíñase no horizonte e Goberno e principal partido da oposición obsequiarannos con baratijas, coma se fósemos indios precolombinos.


Cecais dentro duns anos, cando xa nos esquezamos destes feitos e como pago aos servizos prestados, Iberdrola a única eléctrica sen ex presidente do goberno no seu consello de administración, que xa estará controlada por Florentino grazas ao financiamento de Botín ou González, acolla a José Luís Rodríguez Zapatero no seu. Namentras, na Galicia, a alguén seguramente se lle ocorra concederlle a medalla de ouro, como a concedida en 2003, xusto cando as caixas superaron aos bancos en concesión de créditos, ao agora proscrito Álvarez Cascos.